Omlouváme se, dočasně z technických důvodu nelze provést objednávku. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Umbrellaline 2010 s.r.o. ,
IČO: 03874851,
se sídlem Kopaniny 8917/10 Mariánske Hory, 709 00 Ostrava
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 61686.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Umbrellaline 2010 s.r.o.. provozuje a spravuje portál hromadného nakupování na internetové stránce www.mmoboost.cz (dále jen „Portál mmoboost.cz“). Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz pronajímá Portál mmoboost.cz a související služby jiným osobám nabízejícím zboží či služby (dále jen „Dodavatelé“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu mmoboost.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).

2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.mmoboost.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál mmoboost.cz (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál mmoboost.cz, a dalším používání Portálu mmoboost.cz, jakož i další související právní vztahy.

3. Uživatel vstupem na Portál mmoboost.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

4. Umbrellaline 2010 s.r.o. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu mmoboost.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu mmoboost.cz.

2. POUŽITÍ PORTÁLU MMOBOOST.CZ

1. Přístup a používání Portálu mmoboost.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu mmoboost.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).Přístup a používání Portálu mmoboost.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu mmoboost.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

2. Umbrellaline 2010 s.r.o. pronajímá Portál mmoboost.cz Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu mmoboost.cz. Umbrellaline 2010 s.r.o. neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu mmoboost.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu mmoboost.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu mmoboost.cz jsou ceny za nákup . Umbrellaline 2010 s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu mmoboost.cz. Umbrellaline 2010 s.r.o. nezaručuje nepřerušený přístup na Portál mmoboost.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu mmoboost.cz. Umbrellaline 2010 s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu mmoboost.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu mmoboost.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu mmoboost.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

3. Kliknutím na některé odkazy na Portálu mmoboost.cz může dojít k opuštění Portálu mmoboost.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

4. Umbrellaline 2010 s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál mmoboost.cz.

5. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu mmoboost.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu mmoboost.cz třetím osobám.

3. OSOBA SPOTŘEBITELE A POUČENÍ UŽIVATELŮ-SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele.

2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb.,.

6. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.

4. POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍCH PODMÍNKÁCH UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV

1. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zájezd má vadu, nemá-li vlastnosti, o nichž Dodavatel Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával.

2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

4. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.

5. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

6. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.

7. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

9. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

10. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

5. POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O ZVLÁŠTNÍCH PRÁVECH PŘI KOUPI POUŽITÉ VĚCI

1. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli za právní vadu, jakož i za faktickou vadu použité věci v případě, kdy lze hovořit o vadě vzhledem ke stáří věci, míře jejího předchozího používání a opotřebení.

2. Projeví-li se na věci vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použité věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, vyjma vad, pro které byla ujednána nižší cena, vyjma vad odpovídajícím obvyklému opotřebení, vyjma vad, které měla věc při jejím převzetí, byť se vady projeví až později, pokud takové vady odpovídají míře používání nebo opotřebení věci v době jeho převzetí Spotřebitelem a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

4. V případě vady věci, z níž je Dodavatel zavázán, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny. Jestliže by byl nárok Spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat výměnu součásti; není-li možná výměna součásti, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže vyměnit součást věci nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

5. V případě právní vady věci (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozího odstavce) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

7. Spotřebitel uplatní své právo z vadného plnění vždy bez zbytečného odkladu, přičemž Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6. OCHRANA OSOBNÍCH A DALŠÍCH ÚDAJŮ

1. Umbrellaline 2010 s.r.o. . zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu mmoboost.cz Zprostředkovanou smlouvu a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení ze světa slev.

2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Umbrellaline 2010 s.r.o. ., a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. V případě a pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy týkající se provedení finančního vypořádání mezi Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz a poskytovatele služeb a/nebo prodejci zboží, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů pro účely fakturace, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel též souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, jehož se reklamace a/nebo platba, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Umbrellaline 2010 s.r.o. . o změně ve svých Osobních údajích.

6. Zpracováním Osobních údajů může Umbrellaline 2010 s.r.o. jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu mmoboost.cz.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Umbrellaline 2010 s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Umbrellaline 2010 s.r.o.

9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Umbrellaline 2010 s.r.o. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Umbrellaline 2010 s.r.o. . povinen tuto informaci předat. Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Umbrellaline 2010 s.r.o. . a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

12. Uživatel souhlasí, aby Umbrellaline 2010 s.r.o. . analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu mmoboost.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví Portál mmoboost.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na Portálu mmoboost.cz, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy podpora@Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.

7. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Portál mmoboost.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Umbrellaline 2010 s.r.o. . vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu mmoboost.cz.

2. Obsah Portálu mmoboost.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz předem souhlas.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

1. Uživatel vůči Umbrellaline 2010 s.r.o. prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 • veškeré údaje, které poskytuje společnosti Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • bude používat Portál mmoboost.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Umbrellaline 2010 s.r.o. právo tyto účty zablokovat a smazat.

Uživatel je povinen při užívání Portálu mmoboost.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

 • užívat Portál mmoboost.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
 • komerčně užívat kterékoli části Portálu mmoboost.cz způsobem způsobilým poškodit Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz a/nebo Zájemce,
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu mmoboost.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu mmoboost.cz,
 • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu mmoboost.cz. Portál mmoboost.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz a který je v souladu s jeho určením.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

 • nebude používat Portál mmoboost.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
 • pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu mmoboost.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem "18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

Uživatel je srozuměn s tím, že: v případě, že Uživatel využije možnost „zapamatovat si platební kartu“, není Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz správcem dat o platebních kartě a tyto jsou uloženy a zpracovávány ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a, Praha 7 - Holešovice, 170 00. Pokud Uživatel využije možnost „zapamatovat si platební kartu“ a následně dojde zneužití těchto dat, nenese Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu voucheru na využití služby a/nebo zboží a případné další náklady dle hradí Uživatelé jedním z následujících způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a, Praha 7 - Holešovice, 170 00.

Ceny služeb a/nebo zboží uvedené na Portálu mmoboost.cz jsou uvedeny bez DPH. / není li uvedeno jinak

Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz není povinen voucher na využití služeb/a nebo zboží Uživateli odeslat před tím, než bude cena voucheru Uživatelem uhrazena.

Má-li Uživatel k úhradě ceny voucheru v úmyslu využít platební systém ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a, Praha 7 - Holešovice, 170 00. (internetovou platební bránu) provozovaný společností ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a, Praha 7 - Holešovice, 170 00., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a, Praha 7 - Holešovice, 170 00. je provozován výhradně společnosti ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a, Praha 7 - Holešovice, 170 00 ., Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli na základě použití tohoto platebního systému.

V případě, že Dodavatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz ve smyslu ust. § 9 Zákona o evidenci tržeb pověřen k tomu, aby za něho evidoval veškeré tržby Dodavatele ve smyslu Zákona o evidenci tržeb, které budou realizovány mezi Dodavatelem a Uživatelem prostřednictvím Portálu mmoboost.cz, zejména aby Uživatelům vystavoval účtenky s údaji požadovanými dle Zákona o evidenci tržeb.

Jakmile Uživatel uhradí služby a/nebo zboží nabízené na Portálu mmoboost.cz, doručí Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz Uživateli prostřednictvím jeho uživatelského účtu účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu mmoboost.cz realizován.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi Umbrellaline 2010 s.r.o. .cz a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může Spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 27. Září 2020.